نحوه اجرای صحیح راه اندازی باشگاه مشتریان، واصول مربوط به مشتری مداری و وفادار سازی مشتریان