کتاب هایی که از زبان های دیگر در زمینه مشتری مداری، وفادارسازی مشتریان و باشگاه مشتریان و هر کتاب دیگری در زمینه بازاریابی و مارکتینگ ترجمه شده است